اخرین محصولات ثبت شده

گزارش کارآموزی عمران ساختمان بتنی word

گزارش کارآموزی عمران ساختمان بتنی word

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏اصلاح رفتاری- شناختی:

‏اصلاح رفتاری شناختی - ‏اصلاح رفتاری- شناختی: ‏این روش، رویکردی خودآمـوز در یـادگیری اسـت. بـه ایـن معنـی کـه افـراد بـا تقویـت و حـرف زدن بــ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک

‏گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : ‏برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏کاهش اضطراب یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب

‏گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران - ‏گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران : ‏کاهش اضطراب یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل اختلالات رفتاری زهرا دانش آموز دبستانی آموزشگاه استثنایی که ناشی از بیش فعالی و کمبود توجه در اوس

‏گزارش تخصصی آموزگار استثنای - ‏گزارش تخصصی آموزگار استثنائی : ‏حل اختلالات رفتاری زهرا دانش آموز دبستانی آموزشگاه استثنایی که ناشی از بیش فعا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏‏اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار یکی از دانش آموزان با راهکارهای مناسب

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی مدیر و معاون : ‏اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار یکی از دانش آموزان با راهکارهای مناسب 1...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏تقویت مهارت نوشتن (انشاء) در دانش آموزان پایه دوم ابتدایی

‏گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی : ‏تقویت مهارت نوشتن (انشاء) در دانش آموزان پایه دوم ابتدایی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی دبیر فیزیک‏:

‏گزارش تخصصی دبیر فیزیک‏ - ‏گزارش تخصصی دبیر فیزیک‏: ‏کاهش اضطراب یکی از دانش اموزان در درس فیزیک با راهکارهای مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏حل مشکل رفتارهای نامطلوب و نابهنجار یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

‏گزارش تخصصی آموزگار و دبیر - ‏گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : ‏حل مشکل رفتارهای نامطلوب و نابهنجار یکی از دانش آموزان با روش های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی ‏برطرف کردن عدم کنترل ادرار یکی از دانش آموزان با روش های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی دبیر شیمی : چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش

‏گزارش تخصصی دبیر شیمی چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش - ‏گزارش تخصصی دبیر شیمی : چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش ‏شیمی در عصر ارتباطا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل