‏اصلاح رفتاری- شناختی:

دسته بندي : دانش آموزی و دانشجویی » گزارش تخصصی معلمان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏اصلاح رفتاری- شناختی:
‏این روش، رویکردی خودآمـوز در یـادگیری اسـت. بـه ایـن معنـی کـه افـراد بـا تقویـت و حـرف زدن بــا خــود و خودبــازبینی، بــرای یــادگیری برانگیختــه مــی شــوند و جریــان یــادگیری را کنتــرل مــی کنند.
‏برنامه رفتاری- شناختی خودآموز
‏مشتمل بر مراحل زیر است:
‏- معلم یک تکلیف را مدل سازی کـرده، در حـالی کـه بـا خـودش بـا صـدای بلنـد حـرف مـی زنـد،
1
‏رفتار مدل شده توسط
‏دانش آموز در این مرحله مشاهده می شود.
2
‏- دانش آموز تکلیف مدل شده توسـط معلـم را در حـالی کـه بـا خـود حـرف مـی زنـد بـا راهنمـایی
‏از سوی معلم انجام می دهد.
‏- دانش
‏آموز در حالی‏
‏که تکلیف‏
‏را ‏دنبال
‏می کند، دستورات آموزشی را نجوا می کند.
3
4
‏- دانش
‏آموز در حالی
‏که ‏تکالیف
‏را انجام
‏می دهد از گفتار درونی استفاده می کند.
‏- دانـش آمــوز از طریـق گفــتن ایـن جملــه بـه خــود »‏کـه چگونــه و چطـور عمــل کـرده ای؟«‏ بــر
5
‏عملکردش نظارت می کند او در پاسخ بـه جملـه بـالا ممکـن اسـت بـه ایـن نتیجـه برسـد کـه خـوب
‏عمل کرده یا اینکه نیاز دارد آهسته تر عمل کند و ...
‏دانــش آمــوزان نــاتوان در یــادگیری از ایــن روش مــی تواننــد در گونــه هــای مختلــف یــادگیری استفاده کنند.
‏یاد یارهای کلید واژه:
‏تحقیقـات نشــان داده انـد کــه اسـتفاده از یادیارهــا بـا دانــش آمـوزان بــا نـاتوانی هــای یـادگیری بــه ویــژه در تــدریس واژگــان بســیار ســودمند اســت (لیــود، فــورنس، و کــاوالی، .(1998‏ تکنیــک هــای
31

 
دسته بندی: دانش آموزی و دانشجویی » گزارش تخصصی معلمان

تعداد مشاهده: 3997 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .docx

تعداد صفحات: 31

حجم فایل:2,566 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل